Purnama, N. L. (2019). Sleep Hygiene Dengan Gangguan Tidur Remaja. Jurnal Keperawatan, 8(1), 30-36. https://doi.org/10.47560/kep.v8i1.80