Purnama, N. L. (2019) “Sleep Hygiene Dengan Gangguan Tidur Remaja”, Jurnal Keperawatan, 8(1), pp. 30-36. doi: 10.47560/kep.v8i1.80.